Održan seminar „Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“

Održan seminar „Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“

Pet, 14. Dec. 2018.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 13.12.2018.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima, kodeksu etike profesionalnih računovođa i metodologiji revizije za mala i srednja poduzeća, te materijalima usklađenim sa programom Svjetske banke, dana 13.12.2018 u hotelu „Radon Plaza“ u Sarajevu, organizirala jednodnevni seminar „Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“.

U radu ovih seminara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.
Ova organizirana edukacija je od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH priznata kao KPE u trajanju od 7 sati/bodova.
U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.
 

 

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7