O Komori

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine (RKFBiH, Komora) je nezavisna profesionalna organizacija licenciranih ovlaštenih revizora i društava za reviziju koja posluju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Komora ima svojstvo pravnog lica s javnim ovlaštenjima i pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim  Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 15/21) - Zakon.

Komora je samostalna u svom radu, a podvrgnuta je javnom nadzoru od strane Odbora za javni nadzor u skladu sa Zakonom.

Članovi Komore su društva za reviziju i ovlašteni revizori koji posjeduju licencu Federalnog ministarstva finansija (Ministarstvo). Članstvo u Komori obavezno je za društva za reviziju i licencirane ovlaštene revizore.

Članovi Komore dužni su čuvati i unaprijeđivati ugled revizorske struke i Komore, savjesno i profesionalno postupati u izvršenju svojih ovlaštenja propisanih Zakonom, te izvršavati svoje obaveze prema Komori i njenim tijelima.

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine je upisana u Registar udruga u Federaciji BiH, koji se vodi pri Federalnom ministarstvu pravde pod registarskim brojem 1216. Knjiga II registra, dana 05.01.2011. godine.

Sjedište Komore je u Sarajevu, ulica La Benevolencija br.8.

Komora ima nadležnost i obavlja zadatke na području usluga revizije i drugih stručnih područja u vezi sa revizijom, a naročito:

 • vodi Registar članova Komore;
 • utvrđuje visinu članarine za članove Komore;
 • utvrđuje iznos naknade za upis u registar Komore, za uvjerenja i potvrde o evidencijama koje Komora vodi, kao i ostale naknade propisane općim aktima Komore;
 • donosi godišnji plan provjere kvaliteta rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora;
 • donosi metodologiju za provjeru kvaliteta rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora;
 • propisuje minimum radne dokumentacije koja čini sadržaj metodologije;
 • obavlja kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju i licenciranih ovlaštenih revizora;
 • vrši uvid u izvještaje, ugovore i naknade obavljenih revizija, ocjenjuje sistem unutrašnje kontrole kvaliteta društva za reviziju, provjerava vlasničke i upravljačke strukture, nadzire zapošljavanje ovlaštenih revizora i provjerava druga područja u skladu sa odredbama Zakona i
 • organizuje profesionalno usavršavanje licenciranih ovlaštenih revizora.

Pored naprijed navedenih, Komora obavlja i sljedeće poslove:

 • prati primjenu MSR i daje stručna mišljenja svojim članovima i po zahtjevu trećim licima u vezi s praktičnom primjenom MSR;
 • brine se o ugledu članova Komore;
 • pruža stručnu pomoć članovima Komore;
 • donosi finansijski plan Komore;
 • dostavlja Odboru za javni nadzor godišnji finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o radu;
 • utvrđuje i donosi Tarifu revizorskih usluga, uz saglasnost Ministarstva;
 • propisuje odredbe osiguranja od odgovornosti za štetu u vezi sa članom 58. st. (7) i (8) Zakona;
 • sarađuje i pruža stručnu pomoć Ministarstvu i Odboru za javni nadzor u obavljanju poslova u skladu sa ovim zakonom i
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Komore.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7