Vanredna Skupština Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, 26.06.2014. godine sa početkom u 11,00 sati

Vanredna Skupština Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, 26.06.2014. godine sa početkom u 11,00 sati

Pet, 13. Jun. 2014.


Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, saziva vanrednu sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine za 26.06.2014. godine

Na osnovu Odluke o sazivanju vanredne Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine broj: UV-10-23/14 od 11.06.2014. godine, u skladu sa članom 9. stav 3. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine saziva

Skupštinu Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine

koja će se održati 26.06.2014. godine u 11,00 sati, (četvrtak), u prostorijama Hotela “Sarajevo”, ul. Džemala Bijedića br.169 A, Sarajevo

Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine saziva vanrednu sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine koja će se održati dana 26.06.2014. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Hotela “Sarajevo”, ul. Džemala Bijedića br.169 A, Sarajevo.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 18.03.2014. godine,
  2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Komore za 2013. godinu i Finansijskog izvještaja za 2013. godinu, sa Izvještajem Odbora za nadzor finansijskog poslovanja,
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada Komore i Finansijskog plana za 2014. godinu,
  4. Razmatranje prijedloga Tarife revizorskih usluga,
  5. Razno.

Svi članovi Skupštine Revizorske komore FBiH imaju pravo dostaviti Upravnom vijeću u pismenom obliku pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red sjednice Skupštine, odnosno prijedloge za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, najkasnije 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine.

Prijedlozi odluka trebaju biti jasno definirani, u formi prijedloga o kojem se prisutni mogu izjasniti glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima.

Skupštinu čine ovlašteni predstavnici društava za reviziju koja su upisana u Registar Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine i Registar društava za reviziju koji se vodi pri Komori i izmirila obračunatu članarinu za tekuću godinu u skladu sa važećom Odlukom o stopi doprinosa, iznosu naknada i članarina Revizorskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Društvo za reviziju na Skupštini predstavlja direktor društva ili druga osoba, stalno uposlena u društvu, uz predočenu punomoć društva za reviziju.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju su sljedeći kontakti Revizorske komore FBiH: tel. 033/264-385, 062/677-500; E-mail: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@bih.net.ba

Svi prijedlozi izmjena ili dopuna predloženih dokumenata, odnosno amandmani na već ponuđene prijedloge dokumenata (u prilogu), koji budu dostavljeni u pismenoj formi do 25.06.2014. godine, bit će distribuirani svim članovima Skupštine i uvršteni u materijal za sjednicu.

Revizorska komora
Federacije Bosne i Hercegovine

 

Materijali za sjednicu/prilozi dostupni su na linku ispod ovog teksta, za što je potrebna prijava na stranicu uz korištenje pristupnih podataka.

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7