Uplata fiksnog iznosa godišnjeg članskog doprinosa za 2013. godinu

Uplata fiksnog iznosa godišnjeg članskog doprinosa za 2013. godinu

Pon, 02. Sep. 2013.


Revizorska komora Federacije Bosne i Herecegovine poziva svoje članove, da u skladu sa odredbama člana 3. stav.1 i člana 4. stav 1. Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH, izvrše plaćanje fiksnih godišnjih iznosa članarine za 2013. godinu.

Poštovani članovi Revizorske komore FBiH,

Revizorska komora Federacije Bosne i Herecegovine poziva svoje članove, da u skladu sa odredbama člana 3. stav.1 i člana 4. stav 1.  Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH, izvrše plaćanje fiksnih godišnjih iznosa članarine za 2013. godinu.

U skladu sa odredbama Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH, fiksni godišnji iznos članarine koji društva za reviziju upisana u Registar RKFBiH plaćaju Komori iznosi 300,00 KM (slovima: tristotine konvertibilnih maraka i 00/100), a fiksni godišnji iznos članarine koji ovlašteni revizori upisani u Registar plaćaju Komori iznosi 100,00 KM (slovima: stotinu konvertibilnih maraka i 00/100).

Društva za reviziju mogu plaćati članski doprinos za svoje uposlene ovlaštene revizore.

Navedeni iznosi se uplaćuju na transakcijski račun RKFBiH br.1610000092240027 kod Raiffeisen Banke dd BiH, sa svrhom: Uplata fiksnog iznosa članarine za 2013.godinu.

Uplata članarine predstavlja uvjet za članstvo u Revizorskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine.

 

S poštovanjem,

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7