U vezi minimalnog oblika i sadržaja radne dokumentacije revizije

U vezi minimalnog oblika i sadržaja radne dokumentacije revizije

Pet, 15. Jun. 2012.


Odgovor Federalnog ministarstva finansija na upit Upravnog vijeća Revizorske komore FBiH u vezi utvrđivanja minimalnog oblika i sadržaja radne dokumentacije obavljanja revizije

Upravno vijeće Revizorske komore Federacije BiH se, postupajući vezano sa zaključcima sa sjednice Upravnog vijeća od 22.05.2012., aktom broj: UV-20-26/12 od 28.05.2012.godine, obratilo za mišljenje Federalnom ministarstvu finansija u vezi sa minimalnim oblikom i sadržajem radne dokumentacije obavljanja revizije, odnosno za postupanje u skladu sa zakonskom odredbom u kojoj je Upravno vijeće ovlašteno za utvrđivanje istog (član 64. stav 4. tačka 3) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj 85/09), a na način da tretiranjem ovog pitanja ne dođe do istovremenog narušavanja Međunarodnih revizorskih standarda.

U prilogu je akt Federalnog ministarstva finansija - Odgovor na upit broj:04-02-3346/12-E.P. od
05. 06.2012.godine

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7