Seminar: „Zaključak revizije i izdavanje mišljenja u svjetlu MrevS – Modul 1 i Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima u skladu sa MSSK1 i IFAC-ovim priručnikom za kontrolu kvaliteta za mala i srednja društva – Modul 1"

Seminar: „Zaključak revizije i izdavanje mišljenja u svjetlu MrevS – Modul 1 i Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima u skladu sa MSSK1 i IFAC-ovim priručnikom za kontrolu kvaliteta za mala i srednja društva – Modul 1

Pet, 12. Okt. 2018.


Revizorska komora FBiH organizira seminar „Zaključak revizije i izdavanje mišljenja u svjetlu MrevS – Modul 1 i Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima u skladu sa MSSK1 i IFAC-ovim priručnikom za kontrolu kvaliteta za mala i srednja društva – Modul 1", 30.10.2018. u Sarajevu, hotel“Radon Plaza“, u 10,00 sati 

REVIZORSKA KOMORA Federacije BiH
organizira jednodnevni seminar:

„Zaključak revizije i izdavanje mišljenja u svjetlu MrevS – Modul 1 i Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima u skladu sa MSSK1 i IFAC-ovim priručnikom za kontrolu kvaliteta za mala i srednja društva – Modul 1" 

koji će se održati dana 30.10.2018. godine u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10,00 sati  

Cilj    

U okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga, a u skladu sa okvirom koji predstavljaju međunarodni revizijski standardi, kodeks etike profesionalnih računovođa i metodologija revizije za mala i srednja poduzeća, te materijalima usklađenim sa programom Svjetske banke, Revizorska komora će održati  jednodnevni seminar:
„Zaključak revizije i izdavanje mišljenja u svjetlu MrevS – Modul 1 i Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima u skladu sa MSSK1 i IFAC-ovim priručnikom za kontrolu kvaliteta za mala i srednja društva – Modul 1" 

Sadržaj Seminara

•    Revizijski program za usklađenost sa zakonima i regulativom – MrevS 250
•    Zakonska i profesionalna regulativa u borbi protiv pranja novca u BiH/FBiH
•    IEASB – NOCLAR: Neusklađenost sa zakonima i regulativom
•    Revizijski program za računovodstvene procjene – MRevS 540 
•    MRevS 540 izmjenjeni
•    Revizijski program za vremensku neograničenost poslovanja MRevS 570 
•    Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima – uvod
•    Odgovornost rukovodstva za kvalitetu rada malog i srednjeg revizorskog društva
•    Relevantni etički zahtjevi iz aspekta malih i srednjih revizorskih društava

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.
 
Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 70,00 KM za članove Komore, što uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, ručak i seminarski materijal. 
Uplate na ime pokrića troškova seminara se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o bodovanju seminara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-54/18 od 11.10.2018  ovaj seminar priznaje kao kontinuiranu profesionalnu edukaciju u trajanju od 7 sati/bodova.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na našu e-mail adresu: info@rkfbih.ba. Molimo da vaše cijenjene prijave dostavite najkasnije do 29.10.2018.

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7