Seminar: “Računovodstveni i revizijski aspekti primjene računovodstvenih politika poslovnih spajanja i konsolidacije, materijalne i nematerijalne imovine; Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom“, Neum 13.10.2023. godine

Seminar: “Računovodstveni i revizijski aspekti primjene računovodstvenih politika poslovnih spajanja i konsolidacije, materijalne i nematerijalne imovine; Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom“, Neum 13.10.2023. godine

Čet, 05. Okt. 2023.


Revizorska komora FBiH organizira seminar, koji će se održati 13.10.2023. godine u Neumu, „Marea Hotel&Spa“ i online putem Zoom platforme

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga, organizira dvodnevni edukacijski događaj, koji će se održati 13. i 14. oktobra/listopada u Neumu, „Marea Hotel&Spa“, Ruđera Boškovića bb, a prvi dio ovog dvodnevnog događaja predstavlja:

Specijalistički seminar:

„Računovodstveni i revizijski aspekti primjene računovodstvenih politika poslovnih spajanja i konsolidacije, materijalne i nematerijalne imovine; Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom“

koji će se održati 13.10.2023. godine u Neumu, hotel „Marea“, kao i online putem Zoom platforme, sa početkom u 10,00 sati 

Sadržaj  seminara

Modul 1

 • MSFI 3 Poslovna spajanja i MSFI 10 Konsolidacija finansijskih izvještaja
 • Cilj, djelokrug i objavljivanja u skladu sa MSFI 3 i MSFI 10
 • MRS 27 Konsolidirani i odvojeni finansijski izvještaji i MRS 28; Ulaganja u pridružene subjekte

Prof.dr.sc. Danimir Gulin, redoviti profesor u trajnom zvanju, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Modul 2

 • Pojam, sadržaj i djelokrug MRS 16, MRS 38, MRS 40 i MRS 41
 • Računovodstveni /revizijski tretman materijalne, nematerijalne i biološke imovine, te ulaganja u nekretnine
 • Primjeri iz prakse

Mag.oec. Domagoj Bakran, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

Modul 3

 • Uvodna razmatranja i prva primjena
 • Ključne izmjene u odnosu na MSSK 1
 • Struktura MSUK 1 i njegove komponente
 • Opći koncept MSUK 2
 • Dokumentiranje pregleda kvalitete angažmana

Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 90,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Participacija uključuje troškove učestvovanja u radu, ručak i materijal seminara. Smještaj nije uključen u

participaciju.

Seminar će se održati 13.10.2023. godine u Neumu hotel „Marea“, sa početkom u 10,00 sati.

Ukoliko na dan održavanja niste u mogućnosti prisustvovati seminaru u hotelu „Marea“ Neum, seminaru ćete moći pristupiti online putem aplikacije Zoom, preko linka koji će zainteresiranima biti dostavljen i preko kojeg će biti omogućen prijenos seminara.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti na našu  e-mail adresu: info@rkfbih.ba,   najkasnije do 12.10.2023. u 15 sati.

Učesnici koji žele seminaru pristupiti online nam putem prijavnog obrasca trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, na koju će im biti poslan link preko kojeg će biti omogućeno online pristupiti seminaru (putem aplikacije/platforme Zoom).

Informacija o bodovanju seminara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-82/23 od 04.10.2023 ovaj seminar odnosno pojedinačni program KPR vrednuje kao 7 bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica. Sukladno čl.10. st. 4. Pravilnika o prijavljivanju, odobravanju i nadzoru organiziranih oblika kontinuiranog profesionalnog razvoja članova računovodstvene i srodnih profesija broj PPO-1/12-2022, a obzirom na obuhvat, oblasti i sadržaj tema svih modula u ovom pojedinačnom programu, od ukupnog broja bodova 2 boda se priznaje kao opća obuka, dok se 5 bodova priznaje kao specijalistička obuka.

Smještaj

Dvodnevni edukacijski event u orgaizaciji Komore, čiji prvi dio predstavlja ovaj Seminar će se održati u konferencijskoj sali hotela „Marea Hotel&Spa“, Ruđera Boškovića bb, Neum.

(www.hotelmarea.ba)

Svi učesnici koji će prisustvovati sami sebi rezerviraju smještaj.

Rezervaciju smještaja u „Marea Hotel&Spa“ Neum  možete obaviti putem sljedećih kontakata: telefon  036/ 880-555 ili putem e-maila: info@hotelmarea.ba     

Dodatne informacije o seminaru

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara biti distribuirani elektronskim putem prije početka izvođenja seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa. Ograničen broj primjeraka za učesnike koji budu prisutni u „Marea“ Neum će biti na raspolaganju u printanom obliku. Ukoliko želite printanu verziju, molimo vas da to istaknete u prijavnom obrascu za seminar. Podsjećamo da će, kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore.

Za prisutne učesnike seminara u hotelu „Marea“ Neum, u glavnoj pauzi će biti obezbijeđen ručak.

Kontakt info

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim seminarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba.  

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

 

>>> PRIJAVNI OBRAZAC

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7