Seminar: " Primjena MRevS-a“, Sarajevo 15.09.2022. godine

Seminar:

Sri, 07. Sep. 2022.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar, koji će se održati 15.09.2022. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

organizira specijalistički seminar:

„Primjena MRevS-a“

koji će se održati 15.09.2022. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“,

sa početkom u 10,00 sati 

Sadržaj  seminara

Ø  Uvodna izlaganja;  Primjena MRevS u specifičnim područjima

 • MRevS 501 – Revizijski dokazi
 • MRevS 505 – Eksterne konfirmacije
 • MRevS 510 – Početni revizijski angažman-Početna stanja

     Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

 • Primjena MRevS 320- Koncept značajnosti
 • Značajnost u kontekstu finansijskih izvještaja i u kontekstu revizije
 • Značajnost prema MRevS-320
 • Razine značajnosti
 • Izračun značajnosti
 • Dokumentiranje značajnosti
 • Izmjena značajnosti
 • Primjena koncepta značajnosti u praksi

             doc.dr.sc. Marko Čular, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

 • Model Tri linije – Principi i primjena
 • Načela modela tri linije
 • Ključne uloge u modelu tri linije
 • Odnosi između glavnih sudionika
 • Model tri linije vs. Model tri linije odbrane: sličnosti i razlike
 • Studija slučaja: primjena modela tri linije na primjeru društva XY

             doc.dr.sc. Marko Čular, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

Ø  Vremenska neograničenost poslovanja

 • Postupci procjene rizika i povezane aktivnosti
 • Ocjenjivanje menadžmentovih procjena
 • Izvještavanje revizora o vremenskoj neograničenosti poslovanja

     Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 90,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Seminar će se održati 15.09.2022. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10,00 sati.

Ukoliko na dan održavanja niste u mogućnosti prisustvovati seminaru u hotelu „Radon Plaza“, seminaru ćete moći pristupiti online putem aplikacije Zoom, preko linka koji će zainteresiranima biti dostavljen i preko kojeg će biti omogućen prijenos seminara.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti na jednu od naših  e-mail adresa: info@rkfbih.ba,   revizorskakomora@gmail.com  i/ili  revizorskakomora@bih.net.ba, najkasnije do 14.09.2022. u 15 sati.

Učesnici koji žele seminaru pristupiti online nam putem prijavnog obrasca trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, na koju će im biti poslan link preko kojeg će biti omogućeno online pristupiti seminaru (putem aplikacije Zoom).

Informacija o bodovanju seminara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-65/22 od 06.09.2022 ovaj seminar odnosno organizirano učenje/razvoj priznaje kao kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od 7 sati/bodova ili ekvivalentnih mjernih jedinica.

Dodatne informacije o seminaru

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara biti distribuirani elektronskim putem prije početka izvođenja seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa. Ograničen broj primjeraka za učesnike koji budu prisutni u „Radon Plazi“ će biti na raspolaganju u printanom obliku. Ukoliko želite printanu verziju, molimo vas da to istaknete u prijavnom obrascu za seminar. Podsjećamo da će, kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore.

Za prisutne učesnike seminara u hotelu „Radon plaza“, u glavnoj pauzi će biti obezbijeđen ručak.

Kontakt info

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim seminarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

>> Obrazac za prijavu

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7