Seminar: „Novine u revizijskim i računovodstvenim standardima"

Seminar: „Novine u revizijskim i računovodstvenim standardima

Sri, 29. Maj. 2019.


REVIZORSKA KOMORA Federacije BiH
organizira jednodnevni seminar:

 
„Novine u revizijskim i računovodstvenim standardima“

koji će se održati dana 06.06.2019. godine u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10,00 sati  

Cilj    

U okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga, a u skladu sa okvirom koji predstavljaju međunarodni revizijski standardi, kodeks etike profesionalnih računovođa i metodologija revizije za mala i srednja poduzeća, te materijalima usklađenim sa programom Svjetske banke, Revizorska komora će održati  jednodnevni seminar:
„Novine u revizijskim i računovodstvenim standardima“

Sadržaj Seminara

 • Uvod: 
  • Informacija o planiranoj KPE u ovoj godini, temama i izvođačima
 • Novine u revizijskoj profesiji - kratak osvrt na događanja, koja su uticala na promjene u profesiji, odnosno, na donošenje novih i izmjene postojećih revizijskih standarda i kodeksa etike
 • Novine u međunarodnim standardima revizije :
  • MRevS 250 - Razmatranje zakona i regulative u reviziji financijskih izvještaja
  • MRevS 800 - Posebna razmatranja – Revizije financijskih izvještaja sastavljenih u skladu s okvirima posebne namjene
  • MRevS 805 - Posebna razmatranja –revizije pojedinačnih financijskih izvještaja i određenih elemenata, računa ili stavaka financijskih izvještaja
  • MRevS 810 - angažmani radi izvješćavanja o sažetim financijskim izvještajima
 • Novi MSFI 9- Finansijski instrumenti i uticaj na revizijske programe pri obavljanju revizije
 • Digitalne opasnosti – Osnove digitalne higijene i prevencije sa posebnim osvrtom na Ransomware napade


Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.
 
Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 70,00 KM za članove Komore, što uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, ručak i seminarski materijal. 
Uplate na ime pokrića troškova seminara se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Učesnici koji posjeduju vaučer za participaciju u pokriću troškova seminara u okviru Programa podrške profesionalnom razvoju članstva Revizorske komore FBiH isti mogu iskoristiti za ovaj seminar. 

Informacija o distribuciji seminarskih materijala

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara bit distribuirani elektronskim putem prije početka seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa seminara. Ograničen broj primjeraka će biti na raspolaganju u printanom obliku, prilikom verifikacije učesnika prije početka seminara. Mišljenja smo da je ovaj vid prethodne distribucije prezentacija elektronskim putem praktičniji u cilju bolje pripreme za rad, a također i iz razloga ekonomičnosti i zaštite okoliša. Podsjećamo da će kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore. Ukoliko želite printanu verziju, molimo vas da to istaknete u prijavnom obrascu za seminar.

Informacija o bodovanju seminara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-36/19 od 28.05.2019  ovaj seminar priznaje kao kontinuiranu profesionalnu edukaciju u trajanju od 7 sati/bodova.

Prijava na seminar

U prilogu ispod teksta ove obavijesti se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na našu e-mail adresu: info@rkfbih.ba. Molimo da vaše cijenjene prijave dostavite najkasnije do 05.06.2019.

 

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7