Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja (simulacija revizije) Modul 1", 25.05.2016. godine

Seminar

Pon, 16. Maj. 2016.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar na temu „Metodologija revizije–Studija slučaja (Simulacija revizije) Modul 1“, koja će se održati dana 25.05.2016 u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, Džemala Bijedića 185, Zlatni salon, 13. sprat, sa početkom u 10,00 sati

Cilj    

Revizorska komora FBiH razvija aktivnosti edukacije koje imaju za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima (MRevS). Akcenat je na malim i srednjim revizijskim praksama i pomoći njima.
Program se sastoji od osam modula koji su podijeljeni na dva dijela: osnovni (F), namjenjen manje iskusnim revizorima i napredni (A), namijenjen iskusnijim revizorima, a kako slijedi:

F1. Uvod u MRevS
F2. Planiranje revizije
F3. Dokumentiranje revizije
F4. Primjena MRevS u specifičnim oblastima revizije
F5. Izvještaj revizora o FI

A1. (F1+F2+F3) Kontrola kvaliteta
A2. (F4) Primjena MRevS u specifičnim oblastima revizije
A3. (F5) Izvještaj revizora o FI

Sadržaj Modula 1. (F1)

Ovaj Modul uključuje uvod u MrevS, razmatranje etičkih zahtjeva, razmatranja u vezi s osiguranjem kvaliteta revizije, predrevizijske radnje, razmatranje rizika revizije, razumijevanje klijenta i njegovog kontrolnog okruženja, odgovornosti revizora u razmatranju prevara i razmatranju zakona i zakonskih propisa.

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama i studiji slučaja te grupnom radu. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Kome je seminar namijenjen

Seminar je namijenjen asistentima revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja i iskusnim revizorima koji su zaduženi za nadzor i kontrolu rada revizorskog tima kao i osobama zaduženim za internu obuku u revizorskim društvima.

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-25/16 od 16.05.2016  priznaje ovu edukaciju kao 7 časova KPE.

Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara i to:

  • Uposlenici društava za reviziju:  50,00 KM, a za svakog slijedećeg učesnika 20 % manje.
  • Ostali članovi Komore:                  50,00 KM,
  • Ostali učesnici:                                70,00 KM.

Uplata se vrši prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Za učesnike su obezbijeđeni materijali i ručak.

U prilogu se nalazi prijavni obrazac koji možete popuniti i dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386),  ili na e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najdalje do 24.05.2016 godine.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 033/264-385, odnosno 062/677-500.

 

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7