Seminar: „Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“

Seminar: „Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“

Pet, 07. Dec. 2018.


REVIZORSKA KOMORA Federacije BiH
organizira jednodnevni seminar:

„Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“
koji će se održati dana 13.12.2018. godine u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10,00 sati  

Cilj    

U okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga, a u skladu sa okvirom koji predstavljaju međunarodni revizijski standardi, kodeks etike profesionalnih računovođa i metodologija revizije za mala i srednja poduzeća, te materijalima usklađenim sa programom Svjetske banke, Revizorska komora će održati  jednodnevni seminar:
„Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“

Sadržaj Seminara

  • Ministarska konferencija 2018, Beč: Finansijske informacije –katalizatori ekonomskih integracija, informacije sa naglaskom na revizorski aspekt: 
    • Sažetak i zaključci
  • Zajedničke radionice EU REPARIS, STAREP i PULSAR programa Svjetske banke u Beču 28. i 29.11.2018.
    • Izvještaj o radu, rezultatima i zaključcima radionica
  • IT alati u reviziji: Vještačka inteligencija, Blockchain i Big Data koncepti i primjena tih koncepata u internet trgovini i platnom prometu kripto valutama
  • Novine koje donosi  MSFI 16 – Najmovi, revizijski aspekt  
  • Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmjenjenim MRevS-ima
  • Pitanja i odgovori

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.
 
Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 70,00 KM za članove Komore, što uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, ručak i seminarski materijal. 
Uplate na ime pokrića troškova seminara se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

U sklopu seminara, koji je ujedno i zadnji koji će biti održan u 2018. godini u organizaciji Komore, za učesnike će biti organiziran svečani ručak i druženje, čime ćemo simbolično obilježiti završetak poslovne godine. Također, za učesnike seminara smo pripremili i iznenađenje, o čemu ćete biti upoznati prije početka seminara.

Informacija o distribuciji seminarskih materijala

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara bit distribuirani elektronskim putem prije početka seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa seminara. Ograničen broj primjeraka će biti na raspolaganju u printanom obliku, prilikom verifikacije učesnika prije početka seminara. Mišljenja smo da je ovaj vid prethodne distribucije prezentacija elektronskim putem praktičniji u cilju bolje pripreme za rad, a također i iz razloga ekonomičnosti i zaštite okoliša. Podsjećamo da će kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore. Ukoliko želite printanu verziju, molimo vas da to istaknete u prijavnom obrascu za seminar.

Informacija o bodovanju seminara

Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH je poslat prijedlog za priznavanje ovog seminara kao kontinuirane profesionalne edukacije u trajanju od 7 sati/bodova.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na našu e-mail adresu: info@rkfbih.ba. Molimo da vaše cijenjene prijave dostavite najkasnije do 12.12.2018.

 

 
 

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7