Seminar: " Izazovi revizijske profesije s aspekta javnog sektora i izvještavanja o održivosti“, Sarajevo 21.12.2022. godine

Seminar:

Čet, 08. Dec. 2022.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar, koji će se održati 21.12.2022. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

organizira specijalistički seminar:

„Izazovi revizijske profesije s aspekta javnog sektora

 i izvještavanja o održivosti“

koji će se održati 21.12.2022. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“,

sa početkom u 10,00 sati 

Sadržaj  seminara

 • Revizija organizacija javnog sektora
 • Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor
 • Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji
 • Specifičnosti računovodstva javnog sektora
 • Financijsko izvještavanje javnog sektora
 • Provedba eksterne revizije organizacija javnog sektora
 • Interna revizija javnog sektora
 • Vrste i učestalost grešaka u financijskom izvještavanju javnog sektora

izv.prof.dr.sc.Maja Letica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 • Revizija javno-privatnog partnerstva
 • Određenje javno privatnih partnerstva
 • Tipovi i modeli JPP-ova
 • Ciljevi JPP-ova
 • Ciljevi revizije JPP-ova
 • Provođenje revizije JPP-ova
 • Međunarodni standardi revizije i smjernice vezane za reviziju JPP-a

izv.prof.dr.sc.Maja Letica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 • Unaprjeđenje financijskog izvještavanja, revizije i primjene standarda održivosti

Razumijevanje aspekata održivosti: Novi zahtjevi za izvještavanje i reviziju

 • Prijedlog Direktive EU za izmjene Direktiva EU i Uredbe EU u pogledu korporativnog izvještavanja o održivosti
 • Uticaj pitanja koja se odnose na okoliš, društvo i standardima korporativnog upravljanja na rezultate MSP-ova

Male i srednje prakse kao pouzdani savjetnici malih i srednjih privrednih subjekata

 • digitalna tehnologija
 • izvještavanje o održivosti

Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 90,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Seminar će se održati 21.12.2022. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10,00 sati.

Ukoliko na dan održavanja niste u mogućnosti prisustvovati seminaru u hotelu „Radon Plaza“, seminaru ćete moći pristupiti online putem aplikacije Zoom, preko linka koji će zainteresiranima biti dostavljen i preko kojeg će biti omogućen prijenos seminara.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti našu e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najkasnije do 20.12.2022. u 15 sati.

Učesnici koji žele seminaru pristupiti online nam putem prijavnog obrasca trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, na koju će im biti poslan link preko kojeg će biti omogućeno online pristupiti seminaru (putem aplikacije Zoom).

Informacija o bodovanju seminara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-101/22 od 08.12.2022 ovaj seminar odnosno organizirano učenje/razvoj priznaje kao kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od 7 sati/bodova ili ekvivalentnih mjernih jedinica.

Dodatne informacije o seminaru

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara biti distribuirani elektronskim putem prije početka izvođenja seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa. Ograničen broj primjeraka za učesnike koji budu prisutni u „Radon Plazi“ će biti na raspolaganju u printanom obliku. Ukoliko želite printanu verziju, molimo vas da to istaknete u prijavnom obrascu za seminar. Podsjećamo da će, kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore.

Za prisutne učesnike seminara u hotelu „Radon plaza“, u glavnoj pauzi će biti obezbijeđen ručak.

Kontakt info

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim seminarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

>> Prijavni obrazac

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7