Seminar "Aktivnosti planiranja revizije", 12.07.2016. godine

Seminar

Sri, 29. Jun. 2016.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar na temu „Aktivnosti planiranja revizije“, koja će se održati dana 12.07.2016 u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, Džemala Bijedića 185, Zlatni salon, 13. sprat, sa početkom u 11,00 sati

Cilj    

Revizorska komora FBiH razvija aktivnosti edukacije koje imaju za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima (MRevS). Akcenat je na malim i srednjim revizijskim praksama i pomoći njima.
Program se sastoji od osam modula koji su podijeljeni na dva dijela: osnovni (F), namjenjen manje iskusnim revizorima i napredni (A) , namijenjen iskusnijim revizorima, a kako slijedi:

F1. Uvod u MRevS
F2. Planiranje revizije
F3. Dokumentiranje revizije
F4. Primjena MRevS u specifičnim oblastima reviziju
F5. Izvještaj revizora o FI

A1. (F1+F2+F3) Kontrola kvaliteta
A2. (F4) Primjena MRevS u specifičnim oblastima revizije
A3. (F5) Izvještaj revizora o FI

Sadržaj Seminara

Ovaj Seminar uključuje testiranje internih kontrola, reakcije revizora na nedostatke internih kontrola, analiticke procedure u planiranju i provodjenju revizije, razmatranje materijalnosti u reviziji (koncepti i pristupi).

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, razmatranju scenarija, primjerima te grupnom radu. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Kome je seminar namijenjen

Seminar je namijenjen asistentima revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja i iskusnim revizorima koji su zaduženi za nadzor i kontrolu rada revizorskog tima kao i osobama zaduženim za internu obuku u revizorskim društvima.

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-32/16 od 24.06.2016  priznaje ovu edukaciju kao 7 časova KPE.

Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara i to:

  • Uposlenici društava za reviziju: 50,00 KM, a za svakog slijedećeg učesnika 20% manje.
  • Ostali članovi Komore: 50,00 KM,
  • Ostali učesnici: 70,00 KM.

Uplata se vrši prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Za učesnike su obezbijeđeni materijali i ručak.

U prilogu se nalazi prijavni obrazac koji možete dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na e-mail adresu: info@rkfbih.ba
Vaše cijenjene prijave očekujemo najdalje do 11.07.2016 godine.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 033/264-385, odnosno 062/677-500.

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7