„Revizija, korporativno upravljanje i Kodeks etike“ - interaktivni online seminar, 15.12.2020. godine

„Revizija, korporativno upravljanje i Kodeks etike“ - interaktivni online seminar, 15.12.2020. godine

Pet, 04. Dec. 2020.


Revizorska komora FBiH organizira interaktivni online seminar, koji će se održati 15.12.2020. godine

REVIZORSKA KOMORA Federacije Bosne i Hercegovine

u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

dana 15.12.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati  

organizira interaktivni online seminar - webinar:

„Revizija, korporativno upravljanje i Kodeks etike“
 
Sadržaj  webinara 
 • Primjena MRevS 315 i MRevS 510
  • Izmjene MRevS 315 u 2019. godini
  • Značaj i obuhvat MRevS 315
  • Primjena MrevS 510 u kontekstu utjecaja na modifikaciju mišljenja revizora

Predavač: izv.prof.dr.sc. Maja Letica, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 • Primjena mjerenja kvalitete korporativnog upravljanja za potrebe eksterne i interne revizije
  • Korporativno upravljanje
  • Mehanizmi korporativnog upravljanja (obrada rezultata istraživanja u BiH-SASE i BUSE)
  • Uloga i značaj interne,eksterne revizije i odbora za reviziju u funkciji korporativnog upravljanja
  • Mjerenje kvalitete korporativnog upravljanja-struktura indeksa za mjerenje i rezultati istraživanja

Predavač: doc.dr.sc. Nikola Papac, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru  

 • Kodeks etike-razmatranja
  • Pet temeljnih načela
  • Konceptualni okvir-identificiranje prijetnji,pro-cjena prijetnji i odgovor na prijetnje
  • Neovisnost
  • Sukobi interesa
  • Poticaji, uključujući darove i ugošćavanja
  • Reagiranje na nepridržavanje zakona i regulative
  • Pritisak radi povrede temeljnih načela
  • Uloga i način razmišljanja koji se očekuje od profesionalnog računovođe-fokus na pristrasnost

Predavač: Zijad Hasović, ovlašteni revizor, Revizorska komora FBiH

Način pristupa webinaru

Webinar će biti održan putem Zoom aplikacije, koju je moguće besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup webinaru koji ćemo prijavljenim učesnicima dostaviti (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, koju je moguće preuzeti na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u). Za najbolje iskustvo, preporučujemo korištenje uređaja sa video/web kamerom i mikrofonom/slušalicama.
Aplikacija Zoom je jednostavna za upotrebu (slična Skype-u), te će webinar biti moguće pratiti putem ove aplikacije na svim plaformama i putem svih elektronskih uređaja.

Prijavljivanje na webinar

U prilogu ove obavijesti se nalazi prijavni obrazac za webinar. Učesnici nam putem popunjenog prijavnog obrasca kojim se prijavljuju trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, odnosno e- mail adrese na koje ćemo im poslati link i vašu korisničku šifru preko kojeg će moći online pristupiti webinaru (putem aplikacije Zoom). Napominjemo da je šifra koju ćete dobiti vezana za samo jednog korisnika, odnosno omogućava jednokratnu prijavu.

Molimo da popunjeni prijavni obrazac dostavite na jednu od naših e-mail adresa: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@gmail.com i/ili revizorskakomora@bih.net.ba, najkasnije do 14.12.2020. u 15 sati.

Participacija troškova 

Učesnici učestvuju u pokriću troškova webinara u iznosu od 40,00 KM. 
Uplate na ime pokrića troškova webinara se vrše prije početka webinara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o bodovanju webinara

Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH, uz prijavu za izvođenje kontinuirane profesionalne edukacije, dostavljen je prijedlog za priznavanje ovog webinara kao KPE u trajanju od 7 sati/bodova.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim webinarom su 033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba.  
Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.


Napomena: Učesnicima će na dan izvođenja webinara od 9.00 sati biti na raspolaganju naša podrška u slučaju eventualnih poteškoća u vezi online pristupa i praćenja webinara.

 

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7