Redovna sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, 16.04.2015. godine sa početkom u 11,00 sati

Redovna sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, 16.04.2015. godine sa početkom u 11,00 sati

Sri, 25. Mar. 2015.


Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, saziva redovnu sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine za 16.04.2015. godine

Na temelju Odluke o sazivanju sjednice Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine broj: UV-10-12/15 od 17.03.2015. godine, u skladu sa članom 9. stav 1. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine saziva

Skupštinu Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine
koja će se održati 16.04.2015. godine (četvrtak) , sa početkom u 11,00 sati

Mjesto održavanja sjednice Skupštine bit će naknadno određeno i blagovremeno saopšteno članovima Skupštine.

 

 Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći Dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine,
  2. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 14.10.2014. godine,
  3. Usvajanje Izvještaja o radu Komore za 2014. godinu i Finansijskog izvještaja za 2014. godinu, sa Izvještajem Odbora za nadzor finansijskog poslovanja,
  4. Usvajanje Plana i programa rada Komore i Finansijskog plana za 2015. godinu,
  5. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora,
  6. Odluka o razrješenju dosadašnje i imenovanju nove Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora,
  7. Usvajanje Tarife revizorskih usluga,
  8. Razno.

Svi članovi Skupštine Revizorske komore FBiH imaju pravo dostaviti Upravnom vijeću u pismenom obliku pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red sjednice Skupštine, odnosno prijedloge za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, najkasnije 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine.

Prijedlozi odluka trebaju biti jasno definirani, u formi prijedloga o kojem se prisutni mogu izjasniti glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima.

Skupštinu čine ovlašteni predstavnici društava za reviziju koja su upisana u Registar Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine i Registar društava za reviziju koji se vodi pri Komori i izmirila obračunatu članarinu za tekuću godinu u skladu sa važećom Odlukom o stopi doprinosa, iznosu naknada i članarina Revizorskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Društvo za reviziju na Skupštini predstavlja direktor društva ili druga osoba, stalno uposlena u društvu, uz predočenu punomoć društva za reviziju.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju su sljedeći kontakti Revizorske komore FBiH: tel. 033/264-385, 062/677-500; E-mail: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@bih.net.ba

Prijedlozi izmjena ili dopuna predloženih dokumenata, što podrazumijeva amandmane na već ponuđene prijedloge dokumenata koji se nalaze u prilozima, koji budu dostavljeni u pismenoj formi do 15.04.2015. godine, bit će distribuirani svim članovima Skupštine i uvršteni u materijal za sjednicu.

Materijali za sjednicu/prilozi dostupni su na linku ispod ovog teksta, za što je potrebna prijava na stranicu uz korištenje pristupnih podataka.

 

 Revizorska komora

 Federacije Bosne i Hercegovine

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7