Poziv za uplatu fiksnog iznosa godišnjeg članskog doprinosa za 2012. godinu

Poziv za uplatu fiksnog iznosa godišnjeg članskog doprinosa za 2012. godinu

Sri, 05. Dec. 2012.


Revizorska komora Federacije Bosne i Herecegovine poziva svoje članove, da u skladu sa odredbama člana 3. stav.1 i člana 4. stav 1. Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH, pristupe plaćanju fiksnih godišnjih iznosa članarine za 2012. godinu.

Poštovani članovi Revizorske komore FBiH,

Skupština Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine je 30.10.2012. godine donijela Odluku o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH broj S-10-12/12, na koju je svoju Saglasnost dalo Federalno ministarstvo finansija aktom broj  04-02-1359/12 od 20.11.2012. godine.

Prema odredbama člana 2. pomenute Odluke obveznici plaćanja članskog doprinosa su članovi Komore: Društva za reviziju koja obavljaju reviziju na temelju člana 5. i člana 50. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 83/09). i ovlašteni revizori koji obavljaju reviziju ispunjenjem uvjeta iz člana 5. i člana 51. Zakona.

Revizorska komora Federacije Bosne i Herecegovine poziva svoje članove, da u skladu sa odredbama člana 3. stav.1 i člana 4. stav 1.  Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH, pristupe plaćanju fiksnih godišnjih iznosa članarine za 2012. godinu.

U skladu sa odredbama Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH, fiksni godišnji iznos članarine koji društva za reviziju upisana u Registar RKFBiH plaćaju Komori iznosi 300,00 KM (slovima: tristotine konvertibilnih maraka i 00/100), a fiksni godišnji iznos članarine koji ovlašteni revizori upisani u Registar plaćaju Komori iznosi 100,00 KM (slovima: stotinu konvertibilnih maraka i 00/100).

Društva za reviziju mogu plaćati članski doprinos za svoje uposlene ovlaštene revizore.

Navedeni iznosi se uplaćuju na transakcijski račun RKFBiH br.1610000092240027 kod Raiffeisen Banke dd BiH, sa svrhom: Uplata fiksnog iznosa članarine za 2012.godinu.

Uplata članarine predstavlja uvjet za članstvo u Revizorskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine.

 

S poštovanjem,

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine

 

Odluka o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH broj S-10-12/12, čiji sastavni dio je Saglasnost Federalnog ministarstva finansija akt broj  04-02-1359/12 od 20.11.2012. godine (PDF)

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7