Pitanja i odgovori vezano za Tarifu

Pitanja i odgovori vezano za Tarifu

Pon, 26. Okt. 2015.


Pitanja i mišljenja vezano za odredbe Tarife revizorskih usluga

U nastavku neki od upita koji su dosad pristigli, a vezano za Tarifu revizorskih usluga, te mišljenja koje je dalo Upravno vijeće Komore.

NAPOMENA:

Mišljenja predstavljaju odgovor na upite i ne mogu se smatrati tumačenjima zakonskih odredbi, budući da Revizorska komora nema takve nadležnosti. Za tumačenje zakonskih odredbi i primjene zakona u FBiH nadležni su odgovarajući organi Federacije, te se njima trebate obratiti za tumačenja.

Također, mišljenja koja se tiču odredbi Tarife revizorskih usluga nisu njihova tumačenja, jer je Tarifu donijela Skupština Komore, u čijoj nadležnosti je tumačenje. Prema Statutu Upravno vijeće daje članovima Komore stručna mišljenja i obrazloženja, te molimo da se odgovori posmatraju u tom kontekstu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i i napominjemo da je Upravno vijeće Komore višečlano tijelo koje odlučuje na temelju zasjedanja koja nisu permanentna već povremena, u kojima se nastoji odgovoriti na brojne upite članstva.
 

Pitanje

Mišljenje

Da li se odredbe Tarife revizorskih usluga primjenjuju isključivo na određivanje cijene za reviziju finansijskih izvještaja pravnih lica - privrednih društava koji su obveznici revizije prema Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH?

U članu 2 tačka 1 Tarife propisano je „Najniža naknada za reviziju financijskih izvještaja obveznika revizije, osim pravnih osoba iz financijskog sektora, utvrđuje se na osnovu ukupnog broja bodova.“   Članom 4 Tarife regulirana je naknada za reviziju finansijskih izvještaja pravnih osoba iz finansijskog sektora.
Zakonom o računovodstvu i reviziji u članu 49 stav 3 utvrđeno je tko su obveznici revizije: „Obaveznoj reviziji podliježu finansijski izvještaji i konsolidirani finansijski izvještaji pravnih lica razvrstanih u velika i srednja preduzeća, te finansijski izvještaji pravnih lica čijim se vrijednosnim papirima trguje ili se vrši priprema za njihovo emitovanje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira. „
Iz prethodne odredbe vidi se da se tarifa odnosi na revizije finansijskih izvještaja svih obveznika revizije bez obzira da li se radi o privrednim društvima ili drugim pravnim licima.
Prema članu 3 stav 4 Zakona o računovodstvu: „Odredbe ovog zakona odnose se i na korisnike prihoda budžeta Federacije, budžeta kantona, budžeta općina i gradova i vanbudžetskih fondova.“ 
Shodno članu 4 Zakona o računovodstvu korisnici prihoda budžeta nisu izuzeti od obveze razvrstavanja na velika, srednja i mala pravna lica.
Iz prethodnog prizilazi da se Tarifa odnosi i na budžetske organizacije ukoliko su one obveznici revizije, odnosno ako su razvrstani u srednja i
velika pravna lica

Da li se odredbe Tarife za utvrđiivanje cijena revizorskih usluga primjenjuju na usluge revizije koje pružamo budžetskim organizacijama, fondovima zdravstvenog osiguranja, fondovima za rehabilitaciju koje posluju po principima budžetskog knjigovodstva?

Glavom II Tarifa revizorskih usluga utvrđen je način određivanja najniže naknade za reviziju finansijskih izvještaja gospodarskih/privrednih društava;U skladu sa članom 3.Zakona o privrednim društvima definisani su oblici organiziranja privrednih društava (dd, doo, dno i kd...), te Vas molimo da nam pojasnite na koji način se navedene Tarife primijenjuju na ustanove, općine, gradove, udruženja i sl.

Da li se primjenjuje tarifa revizorskih usluga na javne zdravstvene ustanove?

Da li za usluge revizije koje pružamo pravnim licima u Republici Srpskoj i Brčko
Distriktu trebamo primjenjivati tarifu?

Prema članu članu 3. stave 1.  Zakona o RiR u FBiH ovaj Zakon se odnosi na pravna lica koja imaju sjedište u FBiH. Tarifa revizorskih usluga se odnosi samo na obveznike revizije finansijskih izvještaja utvrđene u Zakonu o RiR FBiH.
Prema tome pravna lica iz Republike Srpske i Brčko distrikta nisu obveznici revizije po odredbama Zakona o RiR FBiH, pa se na njih ne odnose ni odredbe Tarife.

Članom 2. Tarife revizorskih usluga regulisana je najniža naknada za reviziju finansijskih izvještaja. Znači li to da ovom tarifom nije regulisana naknada za specijalne revizije (npr. revizija ulaganja, revizija spajanja, pripajanja itd)?

U članu 2 tačka 1 Tarife propisano je „Najniža naknada za reviziju financijskih izvještaja obveznika revizije, osim pravnih osoba iz financijskog sektora, utvrđuje se na osnovu ukupnog broja bodova.“   Članom 4 Tarife regulirana je naknada za reviziju finansijskih izvještaja pravnih osoba iz finansijskog sektora.
Iz prethodne odredbe vidi se da Tarifa regulira samo cijenu revizije finansijskih izvještaja, a ne regulira cijenu usluga drugih revizorskih angažmana (srodnih usluga)

u članu 4 je rečeno da se „na navedene iznose dodaje minimalno 15% za regulatorne izvještaje“, da li se to odnosi na sve regulatorne izvještaje ukupno ili svaki pojedinačno?

Član 4. stav 3. Tarife glasi: „Na navedene iznose dodaje se minimalno 15% za regulatorne izvještaje“. Iz prethodne odredbe vidi se da je određena cijena za „regulatorne izvještaje“ (množina), a ne za „regulatorni izvještaj“ (jednina). Dakle, po našem mišljenju, minimalna cijena je određena za skup regulatornih izvještaja, bez obzira na broj elemenata u skupu.

U članu 2. stav 4. i 5. određeni su bodovi prema broju zaposlenih, odnosno cijene revizije na osnovu utvrđenih bodova; Molimo da nam pojasnite da li se npr. Za jednog uposlenog radnika ili za dvadeset uposlenih radnika uzima isti broj bodova (10 bodova), odnosno da li se cijena revizije obvezniku koji ima 251 bod i obvezniku koji ima 400 bodova uzima minimalni iznos od 4.000,00 KM ili se navedena cijena može kretati u iznosima od 3.501,00 KM do maksimalno 4.000,00 KM 

Članom 2 tačka 4. Tarife, utvrđen je broj bodova prema broju zaposlenih. U priloženoj tablici preciziran je broj bodova za pojedine raspone u broju zaposlenih. Tako je predviđeno da se za raspon od jednog zaposlenog do 20 zaposlenih dodjeljuje 10 bodova.
To znači da će se isto bodovati i korisnik revizije koji ima jedog zaposlenog, kao i korisnik koji ima 20 zaposlenih,
Što se tiče minimalne cijene, cijene se ne moraju kretati u rasponu, samo ne smiju biti manje od utvrđenih tarifom

Na koji način osigurati fer konkurenciju na tržištu kad svako društvo prilikom dostavljanja ponuda mora da se drži propisanih cijena revizije utvrđene tarifama (minimalnih cijena), odnosno kad kriteriji cijena navedeni u Tarifama nisu u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama? Logično je za očekivati u uslovima poslovanja kakvi su u našoj zemlji da će svi dostaviti minimalnu cijenu; te tako onemogućiti ponuđačima izbor na osnovu najniže cijene.

Vaše pitanje se odnosi na primjenu Zakona o javnim nabavkama. Primjena Zakona o javnim nabavkama nije u nadležnosti Komore, pa stoga Upravno vijeće komore ne može davati nikakva mišljenja, niti sugestije vezane za ovu oblast.

 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7