Obavijest - sjednica Skupštine Komore 22.11.2022 godine, sa početkom u 10,00 sati

Obavijest - sjednica Skupštine Komore 22.11.2022 godine, sa početkom u 10,00 sati

Pon, 07. Nov. 2022.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine će se održati online

Na osnovu  čl. 10.t. 1. i čl. 11. st. 2. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o sazivanju

Sjednice Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine
koja će se održati 22.11.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati

Sjednica će biti održana elektronskim putem, odnosno online, koristeći  Zoom aplikaciju, putem linka za pristup sjednici koji će članovima Skupštine koji se prijave za prisustvo i učešće u radu sjednice biti dostavljen prije početka iste.

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,

2. Usvajanje Izvještaja o radu za 2021. godinu,

3. Usvajanje Finansijskog izvještaja za 2021. godinu,

4. Donošenje Tarife revizorskih usluga,

5. Izbor članova Odbora za nadzor finansijskog poslovanja i Disciplinskog vijeća

Predloženi dnevni red sjednice Skupštine, u skladu sa članom 6. Poslovnika o radu Skupštine,  može se nadopunjavati dodatnim prijedlozima ako su isti u pisanom obliku dostavljeni Upravnom vijeću najmanje 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine. Prijedlozi koji se dostavljaju trebaju biti jasno definirani, odnosno u  formi koja omogućava izjašnjavanje glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima.

U skladu sa čl. 7. Poslovnika, ako se radi o donošenju općih akata, glasa se o prijedlogu koji je utvrdilo Upravno vijeće Komore i koji je objavljen uz dnevni red i poziv na Skupštinu, ili uz poziv na Skupštinu objavljen na web stranici Komore. Članovi Skupštine imaju pravo prijedloga amandmana na predložene akte, a amandmani su usvojeni ako se za njih izjasni većina prisutnih. Prijedlozi izmjena ili dopuna predloženih dokumenata za sjednicu, što podrazumijeva amandmane na ponuđene prijedloge dokumenata, koji budu dostavljeni u pisanoj formi do dana koji prethodi održavanju sjednice (21.11.), bit će distribuirani članovima Skupštine.

U skladu sa čl. 9. Statuta, Skupštinu čine licencirani ovlašteni revizori članovi Komore, uz uvjet da su izmirili obračunatu članarinu u skladu sa važećom Odlukom o iznosu članarina Komori.

Članovi Skupštine, u skladu sa čl. 3. Poslovnika o radu Skupštine, mogu putem punomoći ovlastiti druge članove za predstavljanje i zastupanje na Skupštini. Punomoći se dostavljaju Komori prije početka zakazane sjednice Skupštine.

Molimo sve koji nisu izmirili obaveze godišnje članarine Komori da to učine najkasnije do 14.11.2022., kako bi ispunili uslov za učešće u radu sjednice Skupštine.

Prijavljivanje

U prilogu, uz materijale,  se nalazi i prijavni obrazac za sjednicu. Putem popunjenog prijavnog obrasca potrebno je dostaviti ime i prezime odnosno imena i prezimena učesnika u radu sjednice Skupštine, te e-mail adresu odnono adrese na koje će prijavljenim učesnicima biti poslat link preko kojeg će moći online pristupiti sjednici Skupštine (putem aplikacije Zoom).

Način pristupa elektronskoj sjednici Skupštine

Sjednica će biti održana putem Zoom aplikacije, koju je moguće besplatno preuzeti na sljedećem linku: https://zoom.us/download ili putem linka za pristup koji ćemo prijavljenim učesnicima dostaviti (verzija za desktop/laptop računare). Za korisnike mobilnih telefona i tableta dostupna je i mobilna Zoom aplikacija, koju je moguće preuzeti na App Store-u (Apple uređaji) i Google Play Store-u (uređaji na Android OS-u).

Popunjeni prijavni obrazac za Skupštinu i punomoći za zastupanje i predstavljanje (ukoliko se iste daju) molimo dostaviti na našu  e-mail adresu: info@rkfbih.ba, najkasnije do 21.11.2022. u 15 sati.

Uz distribuciju  linka za sjednicu Skupštine, prijavljenim članovima Skupštine će biti distribuirano i tehničko uputstvo o načinu glasanja na sjednici.

Kontakt za više informacija

Kontakt telefoni i e-adresa za sve dodatne informacije i pitanja su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba. 

Pristup prilozima/materijalima je moguć uz prijavu na stranicu odnosno uz korištenje pristupne lozinke.

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7