Obavijest - sjednica Skupštine Komore 17.10.2019 godine sa početkom u 14,00 sati

Obavijest - sjednica Skupštine Komore 17.10.2019 godine sa početkom u 14,00 sati

Sri, 02. Okt. 2019.


Sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine će se održati u Neumu, „Grand Hotel Neum“, gdje će biti održan i seminar u organizaciji Revizorske komore FBiH, o čemu ćemo članstvo posebno obavijestiti.

Na osnovu  člana 9. stav 1. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine saziva

Sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine
koja će se održati 17.10.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati

sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine će se održati u Neumu, „Grand Hotel Neum“, gdje će biti održan i  seminar u organizaciji Revizorske komore FBiH, o čemu ćemo članstvo posebno obavijestiti. 

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
  2. Usvajanje Izvještaja o radu Komore i Financijskog izvještaja za 2018. godinu, sa Izvještajem Odbora za nadzor financijskog poslovanja,
  3. Usvajanje Plana rada i Financijskog plana za 2020. godinu,
  4. Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora,
  5. Razno.

Članovi Skupštine Revizorske komore FBiH imaju pravo dostaviti Upravnom vijeću u pisanom obliku pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red sjednice Skupštine, odnosno prijedloge za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, najkasnije 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine.
Prijedlozi odluka koji se dostavljaju trebaju biti jasno definirani, u formi prijedloga o kojem se prisutni mogu izjasniti glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima.
Prijedlozi izmjena ili dopuna predloženih dokumenata, što podrazumijeva amandmane na već ponuđene prijedloge koji se nalaze u materijalima, koji budu dostavljeni u pisanoj formi do 16.10.2019. godine, bit će uvršteni u materijal za sjednicu.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju su sljedeći kontakti Revizorske komore FBiH: tel. 033/264-385, 062/677-500; E-mail: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@bih.net.ba 

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali za sjednicu, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.
 

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7