„Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima u skladu sa MSKK1 i IFAC-ovim priručnikom za kontrolu kvaliteta za mala i srednja društva – Modul 2“ i „Procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja uslijed prijevara“

„Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima u skladu sa MSKK1 i IFAC-ovim priručnikom za kontrolu kvaliteta za mala i srednja društva – Modul 2“ i „Procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja uslijed prijevara“

Pet, 09. Nov. 2018.


REVIZORSKA KOMORA Federacije BiH
organizira jednodnevni seminar:

"Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima u skladu sa MSKK1 i IFAC-ovim priručnikom za kontrolu kvaliteta za mala i srednja društva – Modul 2“ i „Procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja uslijed prijevara“

koji će se održati dana 21.11.2018. godine u Sarajevu, Hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 10,00 sati  

Cilj    

U okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga, a u skladu sa okvirom koji predstavljaju međunarodni revizijski standardi, kodeks etike profesionalnih računovođa i metodologija revizije za mala i srednja poduzeća, te materijalima usklađenim sa programom Svjetske banke, Revizorska komora će održati  jednodnevni seminar:
„Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima u skladu sa MSKK1 i IFAC-ovim priručnikom za kontrolu kvaliteta za mala i srednja društva – Modul 2“ i „Procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja uslijed prijevara“

Sadržaj Seminara

 • Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima – komponente: 
  • Ljudski resursi / Kadrovi
  • Provođenje revizijskog angažmana
  • Prihvatanje i nastavak saradnje sa klijentom
 • Procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja uslijed prijevara MrevS 240
 • Primjer i pregled radne dokumentacije u kontekstu procjene rizika pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare
 • Primjer i pregled radne dokumentacije vezane za zakone i propise o sprječavanju pranja novca u BiH/FBiH  
 • Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima – komponenta: 
  • Monitoring kvalitete
 • Revizijski program za prihode u svjetlu novina koje donosi primjena MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima na FI za 2018.godinu

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.
 
Participacija troškova seminara

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 70,00 KM za članove Komore, što uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, ručak i seminarski materijal. 
Uplate na ime pokrića troškova seminara se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Informacija o distribuciji seminarskih materijala

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara bit distribuirani elektronskim putem prije početka seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa seminara. Ograničen broj primjeraka će biti na raspolaganju u printanom obliku, prilikom verifikacije učesnika prije početka seminara. Mišljenja smo da je ovaj vid prethodne distribucije prezentacija elektronskim putem praktičniji u cilju bolje pripreme za rad, a također i iz razloga ekonomičnosti i zaštite okoliša. Podsjećamo da će kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore. Ukoliko učesnici žele printanu verziju, molimo da to istaknu u prijavnom obrascu za seminar.

Informacija o bodovanju seminara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-64/18 od 08.11.2018  ovaj seminar priznaje kao kontinuiranu profesionalnu edukaciju u trajanju od 7 sati/bodova.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji se može dostaviti faksom (na broj: 033/ 264-386), ili na našu e-mail adresu: info@rkfbih.ba. Molimo da vaše cijenjene prijave dostavite najkasnije do 19.11.2018.


 

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7