Javni oglas za prijem u radni odnos

Javni oglas za prijem u radni odnos

Čet, 29. Dec. 2022.


Javni oglas za prijem u radni odnos - Stručni saradnik na poslovima nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora – 1 izvršilac

REVIZORSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
na poslovima:
Stručni saradnik na poslovima nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora – 1 izvršilac

1. Posebni uslovi:

 • diploma ekonomskog fakulteta sa najmanje 180 ili 240 ECTS bodova,
 • licencirani ovlašteni revizor s najmanje pet godina iskustva na poslovima revizije,
 • poznavanje rada na računaru,
 • poželjno znanje engleskog jezika,
 • da nije krivično osuđivan iz oblasti privrednog poslovanja i sigurnosti platnog prometa te da se ne vodi krivični postupak (dostavlja se ovjerena izjava kandidata)

2. Opis poslova:

Obavlja poslove vezano za nadzor i provjeru kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora, u skladu s aktima Komore, a posebno:

 • Prima, pregleda i analizira izvještaje, obavještenja i druge informacije koje društva za reviziju i druga lica dostavljaju Komori za potrebe nadzora i provjere kvalitete rada,
 • Procjenjuje usklađenost izvještaja i drugih traženih podataka sa zakonskim uslovima i pravilima struke,
 • Prikuplja i analizira obavijesti i informacije iz drugih izvora, a vezane uz obavljanje usluga revizije i rad društava za reviziju i ovlaštenih revizora,
 • Učestvuje u izradi plana nadzora,
 • Prema planu i programu nadzora i provjere kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora učestvuje u provođenju indirektnog i direktnog nadzora kao imenovani ovlašteni nosilac nadzora, sastavlja zapisnik o nadzoru, daje nalog za otklanjanje nepravilnosti, vrši obradu i analizu podataka u vezi sa nadzorom, u obimu ovlaštenja utvrđenih aktima Komore,
 • Izvještava o provodjenju plana nadzora Upravnom vijeću Komore,
 • Učestvuje u izradi i redovnom ažuriranju pravila nadzornog i kontrolnog postupka, minimalne metodolgije obavljanja provjere kvaliteta rada i minimalnog oblika i sadržaja radne dokumentacije revizije,
 • Sarađuje sa tijelima Komore i  i učestvuje u izradi Izvještaja o radu Komisije za nadzor  koji se dostavlja Upravnom Vijeću Komore u skladu sa Pravilima nadzornog i kontrolnog postupka i minimalnom metodologijom nadzora,
 • Obavlja i druge poslove vezano za nadzor i provjeru kvalitete rada, u skladu s aktima Komore,
 • Učestvuje u pripremi i izvođenju programe kontinuiranje profesionalne edukacije ovlaštenih revizora u skladu sa planom edukacije Komore, a na osnovu stečene obuke u organizaciji Komore.

3.  Kandidati su dužni uz prijavu priložiti:

 • Dokaze o ispunjavanju traženih uslova (originale ili ovjerene fotokopije ne starije od 6 mjeseci za traženu stručnu spremu, licencu i certifikat ovlaštenog revizora). Za traženo iskustvo na poslovima revizije u svrhu dokaza dostaviti Obrazac JS3100 – ovjerena kopija;
 • Kratku biografiju (CV) i
 • Raspoložive preporuke.

4. Nakon pregleda prijava, izvršit će se prethodna provjera stručnih sposobnosti odgovarajućih kandidata koji zadovoljavaju kriterije, odnosno ispunajvaju posebne uslove.

5. Kandidati za koje komisija za prethodnu provjeru stručnih sposobnosti utvrdi da zadovoljavaju opće uslove, dužni su u roku od pet dana dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog općinskog suda (ne starije od 3 mjeseca).

6. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od jednu godinu, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

7. Prijavu sa potpunom dokumentacijom sa naznakom „Prijava na javni oglas za Stručnog saradnika na poslovima nadzora i kontrole kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora u Revizorskoj komori FBiH“ dostaviti poštom na adresu:

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
La Benevolencija broj 8
71000 Sarajevo
Informacije: telefon: 033 264-385, e-mail: 
info@rkfbih.ba

8. Nepotpune  prijave neće biti razmatrane.

9. Javni oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7