Izvještajno-izborna sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, 14.10.2014. godine sa početkom u 11,00 sati

Izvještajno-izborna sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, 14.10.2014. godine sa početkom u 11,00 sati

Pon, 29. Sep. 2014.


Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, saziva izvještajno-izbornu sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine za 14.10.2014. godine

Na osnovu Odluke o sazivanju sjednice Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine broj: UV-10-33/14 od 26.09.2014. godine, u skladu sa članom 9. stav 1. Statuta Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine saziva

Skupštinu Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine

koja će se održati 14.10.2014. godine (utorak) , sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Hotela “Holiday” Sarajevo, sala „Una“ , ul. Zmaja od Bosne br.4, Sarajevo

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 18.03.2014. godine,2. Usvajanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta i usklađivanje odredbi Poslovnika o radu Skupštine sa Statutom.

3. Usvajanje Izvještaja o radu Komore za 2013. godinu i Finansijskog izvještaja za 2013. godinu, sa Izvještajem Odbora za nadzor finansijskog poslovanja,

4. Usvajanje Plana i programa rada Komore i Finansijskog plana za 2014. godinu,

5. Izbor članova tijela Komore:

5.1. Predsjednika,

5.2. Četiri člana Upravnog vijeća koje bira Skupština,

5.3. Disciplinskog vijeća (tri člana i tri zamjenika),

5.4. Odbora za nadzor finansijskog poslovanja (tri člana i tri zamjenika),

6. Razno.

Svi članovi Skupštine Revizorske komore FBiH imaju pravo dostaviti Upravnom vijeću u pismenom obliku pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red sjednice Skupštine, odnosno prijedloge za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, najkasnije 8 dana prije zakazanog početka održavanja sjednice Skupštine.

Prijedlozi odluka trebaju biti jasno definirani, u formi prijedloga o kojem se prisutni mogu izjasniti glasanjem i na koje se može očitovati amandmanima.

Skupštinu čine ovlašteni predstavnici društava za reviziju koja su upisana u Registar Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine i Registar društava za reviziju koji se vodi pri Komori i izmirila obračunatu članarinu za tekuću godinu u skladu sa važećom Odlukom o stopi doprinosa, iznosu naknada i članarina Revizorskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Društvo za reviziju na Skupštini predstavlja direktor društva ili druga osoba, stalno uposlena u društvu, uz predočenu punomoć društva za reviziju.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju su sljedeći kontakti Revizorske komore FBiH: tel. 033/264-385, 062/677-500; E-mail: info@rkfbih.ba, revizorskakomora@bih.net.ba

Prijedlozi izmjena ili dopuna predloženih dokumenata, što podrazumijeva amandmane na već ponuđene prijedloge dokumenata koji se nalaze u prilogu, koji budu dostavljeni u pismenoj formi do 10.10.2014. godine, bit će distribuirani svim članovima Skupštine i uvršteni u materijal za sjednicu.

Revizorska komora
Federacije Bosne i Hercegovine

 

Materijali za sjednicu/prilozi dostupni su na linku ispod ovog teksta, za što je potrebna prijava na stranicu uz korištenje pristupnih podataka.

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7