Informacija o sastanku radne grupe za usaglašavanje prijedloga vezano za Nacrt novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH

Informacija o sastanku radne grupe za usaglašavanje prijedloga vezano za Nacrt novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH

Uto, 26. Jul. 2016.


Predsjednik Komore je u skladu sa članom 21 tačka h) Statuta Komore imenovao radnu grupu za objedinjavanje i usaglašavanje primjedbi, prijedloga i komentara na tekst Nacrta Zakona o računovodstvu i reviziji u sastavu Džemal Aganspahić, Ismeta Čardaković, Nedžad Madžak, Neđad Balavac i Velibor Popović. Radna grupa ima zadatak prikupiti primjedbe i prijedloge članstva te pokušati usuglasiti jedinstven tekst primjedbi Komore na tekst Nacrta.
Nakon što su prikupljene i analizirane prispjele primjedbe i prijedlozi članstva, Radna grupa je održala sastanak 25.7.2016. Na ovom sastanku članovi radne grupe usaglasili su svoja gledišta na primjedbe članstva, te su jednoglasno usvojene slijedeće smjernice za dalji rad:

  • Revizori u FBiH ne mogu biti stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na revizore u susjednim zemljama, niti u odnosu na druge struke u Federaciji (npr advokate, farmaceute, medicinare itd)
  • Da se brišu odredbe iz članova  koje daju nepotrebne restrikcije vezane za obim rada revizora i to: član 52  tačka 6 („Jedan revizor ne može tokom mjeseca sudjelovati u više od 4 revizije“) i član 54 stav 2 („Broj revizorskih izvještaja koje može potpisati jedan licencirani ovlašteni revizor u jednoj godini ne smije biti veći od 24.“ Radna grupa smatra da su ovakve restrikcije nepotrebne i neprofesionalne, a da kvalitet rada revizora treba pratiti kroz sate rada revizora putem Komisije za nadzor kvaliteta
  • Da se omogući rad revizorskim društvima koja imaju jednog revizora, odnosno da se odredbe člana 52 stav 4 i 5 brišu umjesto njih zadrži odredba čl 50 trenutno važećeg Zakona. Radna grupa je imala u vidu da su u članstvu Komore najveća grupa revizorska društva sa jednim revizorom, a trenutno je u Komoru učlanjeno 50 takvih društava. U svim zemljama u okruženju omogućeno je da ovakva društva mogu obavljati reviziju. Osim toga radna grupa smatra da je logički nemoguće postići jedinstven stav Komore prema izmjeni nacrta ukoliko se ne bi uvažile firme sa jednim revizorom.
  • Da se brišu ograničenja u vezi direktora revizorskih društava, odnosno da se briše druga rečenica u stavu 3 člana 52 koja glasi: “Osoba ovlaštena za zastupanje društva za reviziju mora biti ujedno i ovlašteni revizor.“. Radna grupa smatra da ovakvo rješenje nema razumne pozadine i nije praksa ni u jednoj zemlji. Brisati ograničenje u smislu direktora.
  • Da se brišu ili izmjene odredbe koje reguliraju organizaciju Komore i način odlučivanja i način rada Komore (članovi 80 do 88), te da se ova pitanja reguliraju Statutom Komore na koji će saglasnost dati Ministarstvo  (kao što je to bilo do sada). Radna grupa smatra da se dodatnom nepotrebnom regulativom sputava ostvarivanje slobode udruživanja kao pravne garancije povezivanja više lica u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva koje prevazilaze mogućnosti pojedinca i kao takvo je zagarantirano ustavnim i odredbama Europske konvencije. Komora je kao udruga registrirana u skladu sa Zakonom o udrugama i fondacijama u FBiH.

Na prvom sastanku razmatrane su odredbe na koje je ukazala većina članstva. Radna grupa će nastaviti s radom te će predložiti konkretne izmjene određenih članova Nacrta zakona. Svi usaglašeni prijedlozi bit će objavljivani web na stranici Komore. Pozivamo članstvo da i dalje dostavlja primjedbe na Nacrt zakona kao i na prijedloge ove Radne grupe.
 

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7