Javni oglas za izražavanje interesa za imenovanje u Komisiju za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora

Javni oglas za  izražavanje interesa za imenovanje u  Komisiju za nadzor i kontrolu kvalitete rada  društava za reviziju i ovlaštenih revizora

Uto, 30. Dec. 2014.


Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje javni oglas za izražavanje interesa za imenovanje članova Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora

I

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje javni oglas za izražavanje interesa za imenovanje članova Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora (u daljem tekstu „Komisija“).

Upravno vijeće Komore  želi putem ovog javnog oglasa prikupiti informacije o revizorima koji žele raditi u Komisiji, te izvršiti selekciju revizora koji će biti predloženi Skupštini Komore.

Komisija se sastoji od tri člana. Imenovanje članova Komisije vrši Skupština Komore na prijedlog Upravnog vijeća. Sa izabranim članovima se zaključuje ugovor o djelu.

Komisija nadzire kvalitet rada obavljenih revizija i izvještaja društava za reviziju, ugovore i naknade obavljenih revizija, ocjenjuje sistem unutrašnje kontrole kvaliteta društva za reviziju, provjerava vlasničke i upravljačke strukture, nadzire zapošljavanje ovlaštenih revizora i provjerava druga područja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH.

II

Kandidat za člana Komisije mora ispunjavati  sljedeće uslove:

  • da nije zaposlen ili na bilo koji način angažovan u društvima za reviziju,
  • posjedovanje diplome ekonomskog fakulteta sa najmanje 180 ili 240 ECTS bodova,
  • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima revizije,
  • obavezno posjedovanje certifikata ovlaštenog revizora,
  • poznavanje rada na računaru

III

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti  kraću biografiju sa osobnim podacima, uz navođenje dokaza za ispunjavane uslova iz tačke II Oglasa.

Kandidati koji budu predloženi Skupštini (o čemu će biti obaviješteni) trebaju naknadno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Dokaze o ispunjavanju pobrojanih uslova iz tačke II Oglasa,
  • Svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu kandidata da nije zaposlen ili na bilo koji način angažovan u društvima za reviziju.

IV

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova oglasa moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave ovog oglasa.

Prijave treba dostaviti poštom sa naznakom:  “Javni oglas za imenovanje članova Komisije za nadzor i kontrolu kvalitete rada društava za reviziju i ovlaštenih revizora“, na adresu: Revizorska komora Federacije BiH, Ul. Mis Irbina br.5, 71000 Sarajevo ili elektronskom poštom na E-mail adresu: info@rkfbih, odnosno revizorskakomora@bih.net.ba

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prethodnu provjeru stručnih sposobnosti kandidata putem intervjua sa kandidatima vršit će komisija koju iz svog sastava imenuje Upravno vijeće Komore.

Za sva pitanja u svezi ovog Oglasa na raspolaganju su telefoni Revizorske komore FBiH:

033/264-385 ili 062/677-500, odnosno E-mail adrese: info@rkfbih i revizorskakomora@bih.net.ba

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7